Wat gebeurt er met de gegevens die ik deel met mijn regionale coalitie voor het OPEN-programma?

De gegevens die u deelt met uw regionale coalitie in het teken van het OPEN-programma, worden (geanonimiseerd) gedeeld met enkele betrokken partijen.

Om als huisartsenpraktijk aan het OPEN-programma deel te nemen moet u zich aanmelden bij een regionale coalitie. Tijdens deze procedure vult u een ‘Verklaring van deelname’ in, waarin u een aantal praktijkgegevens vermeldt, zoals uw AGB-code en welk HIS uw praktijk gebruikt. De vertegenwoordiger van uw regionale coalitie stelt u nog een aantal aanvullende vragen, bijvoorbeeld over uw huidige aanbod op het gebied van online inzage, eConsult, eAfspraak, eHerhaalrecept en ander vormen van digitale zorg, tenzij deze gegevens al bij uw regionale coalitie bekend zijn.

Deze gegevens worden door deze organisaties en voor de volgende doelen gebruikt:

 1. Uw regionale coalitie houdt tijdens de looptijd van OPEN een overzicht bij van de deelnemende huisartspraktijken, inclusief het aantal ingeschreven patiënten (en indien van toepassing: het aantal gemoedsbezwaarden), het gebruikte HIS en deelname aan en/of ervaring met digitale zorg. Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
  1. Het invullen van de nulmeting en de kwartaalrapportages voor het OPEN-programmabureau die deze gegevens gebruikt om de uitgangssituatie en de voortgang van de deelnemende regionale coalities te kunnen volgen en te signaleren waar het goed gaat en waar extra ondersteuning nodig is;
  2. Het aanvragen van de regiosubsidie bij het ministerie van VWS en het aanleveren van de jaarlijkse voortgangsrapportages en eindverantwoording die hiervoor nodig zijn.
 2. Het OPEN-programmabureau gebruikt de gegevens die zij van de regionale coalities ontvangt voor de volgende doelen:
  1. Het ondersteunen van de regionale coalities bij de aanvraag van de regiosubsidie en de uitvoer van het programma;
  2. Een deel van de gegevens wordt geanonimiseerd gebruikt voor het bijhouden van de OPEN-monitor, het uitvoeren van een maatschappelijke kosten-baten analyse en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Het betreft in de meeste gevallen gegevens over deelname en gebruik van online inzage en andere eDiensten die via geanonimiseerde logdata op landelijk of regionaal niveau worden verzameld en geanalyseerd;
  3. Een overzicht van de AGB-code, de praktijknaam, de naam van de regionale coalitie en het gebruikte HIS van de deelnemende huisartspraktijken per regionale coalitie worden door OPEN (via Vektis) beschikbaar gesteld aan de zorgverzekeraars voor een controle vooraf van voorwaarde i. en iv. die zijn verbonden aan de eenmalige vergoeding van € 2,83 per patiënt die huisartsen met ingang van 2020 kunnen indienen zodra zij aan de vier voorwaarden voldoen:
   1. Deelname aan een regionale coalitie;
   2. Deelname aan de door de regionale coalitie in het kader van OPEN georganiseerde scholing voor de basismodule ‘Implementeren online inzage conform de ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’;
   3. Patiënten zijn geïnformeerd op welke wijze de eigen gezondheidsgegevens elektronisch kunnen worden ingezien;
   4. Het huisartsinformatiesysteem functioneert conform de richtlijn ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’.Hiermee beperkt OPEN de administratieve rompslomp van deze declaratie voor huisartsen en voorkomen we dat huisartsen individueel een subsidieaanvraag bij het ministerie van VWS moeten indienen.
 1. De Dienst Uitvoering Subsidies aanInstellingen (DUS-I) van het ministerie van VWS gebruikt de gegevens die zij van de regionale coalities ontvangt tijdens de subsidieaanvraag, de voortgangsrapportages en de eindverantwoording voor de volgende doelen:
  1. Het vaststellen van de hoogte van de subsidie op basis van het totaal aantal op naam ingeschreven patiënten en (indien van toepassing) gemoedsbezwaarden van alle aan een regionale coalitie deelnemende huisartspraktijken en de door de regionale coalitie gekozen modules;
  2. De controle (met behulp van de AGB-code) op deelname van een huisartspraktijk aan maximaal één regionale coalitie.
 2. De zorgverzekeraars bij wie u een declaratie indient voor de extra vergoeding van € 2,83 per patiënt waar u als deelnemer aan OPEN voor in aanmerking komt, gebruiken de gegevens die zij (via Vektis) van OPEN ontvangen, voor de controle op de eerste en de vierde voorwaarde waar u als huisarts aan moet voldoen. Om welke gegevens en voorwaarden het gaat staat hierboven onder punt 2 beschreven.

Onderstaande tabel bevat een overzicht van wat hierboven beschreven is.

Bewaartermijn en privacy

OPEN en haar samenwerkingspartners bewaren uw gegevens niet langer dan nodig en wettelijk toegestaan. Alle organisaties die in het kader van het OPEN-programma over uw gegevens beschikken zijn gebonden aan de wettelijke bepaling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder andere dat zij alleen gegevens mogen verzamelen met een duidelijk omschreven doel en deze niet langer bewaren dan nodig is. Ook dienen zij over een privacyreglement te beschikken.

OPEN eindigt op 31 december 2022. Daarna denken wij nog een periode van circa zes maanden nodig te hebben voor het afronden van de eindrapportages en financiële verantwoording. Wij verwachten dat medio 2023 uw gegevens, die in het kader van het OPEN-programma verzameld zijn, kunnen worden vernietigd.

Meer informatie vindt u in de FAQ Moeten patiënten toestemming geven voor het delen van data met de regionale coalitie en OPEN?