Veelgestelde vragen privacy

Uw patiënten gebruiken nu nog DigiD om veilig in te loggen. In de toekomst komen er meerdere vormen van eHerkenning voor patiënten.
U kunt er in uitzonderingsgevallen voor kiezen om informatie technisch af te schermen voor de patiënt of de wettelijk vertegenwoordiger.
Als u verwacht dat uw patiënt nadelige gevolgen ondervindt van online inzage, kunt u in overleg met de patiënt kiezen om deze (tijdelijk) stop te zetten en te vervangen door inzage op de praktijk.
De gegevens in de nulmeting en de kwartaalrapportages gebruikt het OPEN-team om u zo goed mogelijk te ondersteunen.
De gegevens die u deelt met uw regionale coalitie in het teken van het OPEN-programma, worden (geanonimiseerd) gedeeld met enkele betrokken partijen.
Het invullen van de nulmeting en kwartaalrapportages is noodzakelijk voor de subsidieaanvraag en het bepalen van de uitgangssituatie en de voortgang van uw regionale coalitie.
Uw patiënten hebben recht op een correctie van feitelijke onjuistheden in het dossier. Hoe hier mee om te gaan, staat beschreven in de KNMG richtlijn Omgaan met medische gegevens.
De OPEN ICT-basiseisen vereisen veilige online inzage voor iedereen in Nederland. Voor kinderen jonger dan 16 jaar is dat nog niet goed mogelijk. Daarom geldt voor hen voorlopig een uitzondering.
Moeten patiënten toestemming geven voor het delen van data met de regionale coalitie en OPEN?
Alleen de gegevens van de huisartsenpost (HAP) in het HIS van de huisarts zijn online zichtbaar. OPEN richt zich niet op het ontsluiten van gegevens uit de systemen op de HAP.
Dit is een actueel thema dat ook het ministerie van VWS heeft bereikt. Er loopt hier een onderzoek naar.