Wat gebeurt er met de gegevens uit de nulmeting en kwartaalrapportages?

De gegevens in de nulmeting en de kwartaalrapportages gebruikt het OPEN-team om u zo goed mogelijk te ondersteunen. Ook zijn de gegevens nodig voor de verantwoording van de projectsubsidie van een regionale coalitie en voor de declaraties van huisartsenpraktijken.

Wat gebeurt er met de antwoorden die u aan ons opstuurt?

Uitgangssituatie en voortgang

OPEN wil graag samen met u bepalen wat de uitgangssituatie is met betrekking tot online inzage in uw regio. De vraag ‘waar staan huisartsen in uw regio en waar willen zij naartoe’ staat hierbij centraal. De uitgangssituatie en voortgang van uw regio zijn onderwerp van gesprek tussen u en de regiocoördinatoren van OPEN. We gebruiken uw antwoorden en beschikbare logdata daarbij als uitgangspunt.

Verantwoorden programmasubsidie

Geanonimiseerde en tot landelijk niveau geaggregeerde gegevens gebruikt OPEN bij het verantwoorden van onze eigen programmasubsidie bij het ministerie van VWS.

Controle van declaraties door huisartspraktijken

De huisartspraktijken die deelnemen aan uw regionale coalitie kunnen eenmalig een opslag van € 2,83 (per 2020, jaarlijks geïndexeerd) per ingeschreven patiënt declareren bij de zorgverzekeraars wanneer zij voldoen aan vier voorwaarden.

 1. Deelname aan een regionale coalitie.
 2. Deelname aan de door de regionale coalitie in het kader van OPEN georganiseerde scholing voor de basismodule ‘Implementeren online inzage conform de ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’.
 3. Patiënten zijn geïnformeerd op welke wijze de eigen gezondheidsgegevens elektronisch kunnen worden ingezien.
 4. Het huisartsinformatiesysteem functioneert conform de richtlijn ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’.

OPEN heeft met de zorgverzekeraars afgesproken dat wij de gegevens die nodig zijn voor de controle van punt 1 en 4 vooraf aan hen doorgeven. Op basis van de toetsing van de HISsen door Stichting LEGIO kunnen wij per HIS aangeven wanneer deze aan de Richtlijn online inzage in het H-EPD door patiënt voldoet. Dit vermindert de administratieve rompslomp voor huisartsen tijdens de declaratie. De huisartsen hebben, met het ondertekenen van een verklaring van deelname, toestemming gegeven voor het doorgeven van deze informatie. Het gaat om de volgende gegevens:

 • de naam en de AGB-code van de praktijk;
 • de naam van de regionale coalitie waarbij de praktijk is aangesloten;
 • welk HIS de praktijk gebruikt.

OPEN-monitor, maatschappelijke kosten-batenanalyse en wetenschappelijk onderzoek

De gegevens die u aan OPEN doorgeeft worden door OPEN geanonimiseerd zodat zij niet meer te herleiden zijn tot individuele praktijken, zorgverleners of patiënten. In geanonimiseerde vorm kunnen de gegevens worden gebruikt voor de volgende drie doelen:

 1. De OPEN-monitor
  Dit is het instrument waarmee OPEN de voortgang van de deelnemende regionale coalities op landelijk niveau bijhoudt. Op de OPEN-website bieden wij inzicht in het percentage huisartsen per regio dat online inzage aanbiedt en het percentage patiënten per regio dat daarvan gebruik maakt;
 2. De maatschappelijke kosten-batenanalyse
  In dit onderzoek wordt op landelijk niveau de kosten en inspanningen van OPEN afgezet tegen de maatschappelijke baten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van Gupta Strategists in samenwerking met de leden van het OPEN-team;
 3. Het wetenschappelijke onderzoeksprogramma ‘Online inzage: ván huisartsen, vóór patiënten’ dat op verzoek van OPEN wordt uitgevoerd door een consortium van IQ Healthcare (Nijmegen), Caphri (Maastricht) en het Nivel (Utrecht).

Publicaties en rapportages die uit één van de hierboven genoemde activiteiten ontstaan, bevatten géén gegevens die te herleiden zijn tot individuele praktijken, zorgverleners of patiënten, tenzij met nadrukkelijke toestemming van de betrokkenen.

Bewaartermijn en privacy

OPEN en haar samenwerkingspartners bewaren uw gegevens niet langer dan nodig en wettelijk toegestaan. Het programma eindigt op 31 december 2022. Daarna verwachten wij nog een periode van circa zes maanden nodig te hebben voor het afronden van de eindrapportages en financiële verantwoording. Wij verwachten medio 2023 de gegevens die in ons bezit zijn te vernietigen.