Veelgestelde vragen regionale coalitie

Om te voldoen aan online inzage volgens het OPEN-programma heeft u als huisarts twee mogelijkheden. U kunt uw patiënten toegang bieden via een patiëntenportaal of u kiest voor een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).
Als deelnemer aan OPEN hebt u verschillende mogelijkheden om de online inzage aan uw patiënten aan te bieden.
Het belangrijkste verschil tussen een patiëntenportaal en PGO zit hem in het feit dat de zorgverlener het patiëntenportaal kiest en patiënten zelf het PGO kiezen.
Ja, huisartsen die deelnemen aan OPEN voldoen aan de afspraken die huisartsenverenigingen InEen, LHV en NHG hebben gemaakt voor een praktische invulling van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).
Een HIS-leverancier mag geen extra kosten in rekening brengen voor het ontwikkelen en beschikbaar stellen van de extra functionaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van OPEN.
Om aan de wet te voldoen, is het niet noodzakelijk om deel te nemen aan OPEN. Met OPEN kunt u er echter wel op vertrouwen dat u voldoet aan de wet.
De maximale uurtarieven die u kunt gebruiken in de subsidieaanvraag vindt u in de Handleiding Overheidstarieven 2019.
Nee, de Beleidsregel VIPP OPEN laat deze mogelijkheid niet toe.
Nee, de deadline voor de subsidieaanvraag is niet verschoven.
Nee, het volgen van de e-learning is niet verplicht.
De exacte toetsing is afhankelijk van de modules die u heeft gekozen.
Om regionale coalities en huisartsen de flexibiliteit te bieden in te spelen op de regionale en lokale situatie, is alleen de basismodule 1 verplicht.
De functionaliteiten die nodig zijn om te voldoen aan module 4 (het uitwisselen van zelfmeetgegevens), zijn uiterlijk 31 december 2020 beschikbaar.
Voor deelname aan OPEN moeten patiëntenportalen en hybride PGO's voldoen aan de OPEN ICT-basiseisen.
De eisen die aan HIS-leveranciers gesteld worden, kunt u terugvinden in de OPEN ICT-basiseisen en het Handboek Toetsingprocedure. In het contract staan dezelfde eisen verwoord.
Deze informatie is niet correct. De informatiebouwstenen worden niet door VZVZ gebouwd.
Heeft u vragen voor HIS-leveranciers die ook voor andere regionale coalities van toepassing zijn? U kunt deze vragen mailen aan communicatie@stichting-legio.nl.
Ja, via OPEN krijgt u tips en de geleerde lessen van huisartsenpraktijken die al ervaring hebben met het aanpassen van de werkprocessen om online inzage mogelijk te maken.
Ja, u kunt de e-learning van module 1 bekijken voor u hem deelt met de huisartsen en praktijkmedewerkers in uw regio.
Het programma OPEN is een Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt Professional (VIPP) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
OPEN vindt het belangrijk om aan te sluiten bij de regionale context en werkt daarom samen met huisartsenorganisaties die zich verenigen in een regionale coalitie.
Dat is nodig om regionale samenwerking te bevorderen en goed aan te sluiten op de regionale wensen en behoeften van alle in de regio werkzame huisartsen.
De penvoerder van een regionale coalitie mag een projectleider aanstellen uit het eigen netwerk, maar het is ook mogelijk om een projectleider in te huren via een externe organisatie.
Voor de online inzage van huisarts aan patiënt is een budget van 75 miljoen euro van het ministerie van VWS beschikbaar. Bekijk hier de verdeling.
De lokale regionale huisartsenorganisaties nemen het initiatief.
Een regionale coalitie vertegenwoordigt en helpt huisartsenpraktijken bij het veilig online delen van medische gegevens met patiënten.