Hoe ziet deelname aan het OPEN-programma eruit?

Vormen regionale coalitie

Aanmelden bij OPEN

Subsidieaanvraag

Uitvoeren activiteiten

Afronden programma

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Huisarts patiënt consult

Samenwerken aan online inzage

OPEN werkt samen met regionale coalities om huisartsen te helpen bij de online inzage van medische gegevens voor hun patiënten. Huisartsen kunnen zich aanmelden bij maximaal één regionale coalitie. Wilt u als huisartsenorganisatie de huisartsen in de regio ondersteunen bij het implementeren van online inzage? Meld u dan samen met een of meerdere andere huisartsenorganisaties in uw regio aan als regionale coalitie bij OPEN.

In dit stappenplan vindt u wat daarvoor nodig is en hoe u de subsidieaanvraag indient. Een goede taakverdeling binnen uw regionale coalitie is van belang. OPEN heeft hiervoor een Model Taakverdeling opgesteld.

Stap 1 - Vorm een regionale coalitie

Huisarts HIS patientdossier

Regierol in de regio

Een regionale coalitie bestaat uit minimaal twee (huisartsen)organisaties: zorggroep, koepel van gezondheidscentra, huisartsen-coöperatie of LHV-kring. De regionale coalitie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het OPEN-programma in de eigen regio. Voor u kunt deelnemen aan OPEN moet u dus met één of meer andere huisartsenorganisaties een regionale coalitie vormen.   

Wij vinden het belangrijk dat huisartsenorganisaties een regierol hebben in deze regionale coalitieswaaronder de rol van penvoerder bij het aanvragen en beheren van de subsidie van het ministerie van VWS. Een regionale coalitie heeft een schaalgrootte van minimaal 100.000 patiënten. 

Bent u benieuwd hoe u een regionale coalitie vormt? En welke inclusiecriteria hieraan verbonden zijn? 

Wilt u een naslagwerk voor uw deelname aan OPEN? Lees ons handboek over de stappen die u als regionale coalitie moet zetten.  

Voldoet u samen met de andere organisatie(s) aan alle inclusiecriteria om een regionale coalitie te vormen? Onderteken dan gezamenlijk de samenwerkingsovereenkomst. 

Hoe regelt u online inzage voor patiënten in uw regio?