VWS past beleidsregel voor subsidie OPEN aan

Huisarts patiënt consult

VWS past beleidsregel voor subsidie OPEN aan

Het ministerie van VWS heeft de beleidsregel voor VIPP-programma OPEN aangepast. De subsidievoorwaarden sluiten door deze aanpassing nu beter aan bij de realiteit en de technische haalbaarheid in de huisartspraktijk. Het ministerie laat hiermee ook zien waardering te hebben voor de enorme inspanningen die de OPEN-coalities geleverd hebben en de pioniersrol die ze hebben gespeeld. De nieuwe beleidsregel is vandaag gepubliceerd op de Staatscourant. We hebben de belangrijkste aanpassingen voor je op een rij gezet. 

Belangrijkste wijzigingen  

  • De deadline voor de 95%-norm is verschoven naar 30 september 2022.
    Volgens de beleidsregel moeten de deelnemende huisartspraktijken geregistreerd staan op de Zorg Aanbiederslijst (ZAL) van Stichting MedMij. Met deze registratie tonen praktijken aan dat ze online inzage via een PGO mogelijk maken voor patiënten. Aanvankelijk zouden 95% van de praktijken al op 30 augustus 2021 aan deze eis moeten voldoen. In de praktijk bleek dit niet haalbaar. Veel regionale coalities hebben daarvan melding gedaan bij VWS. Het ministerie heeft, in reactie daarop, de deadline voor de 95%-norm verschoven naar 30 september 2022. Naar verwachting zullen bijna alle regio’s deze nieuwe deadline halen. In enkele regio’s spelen bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een HIS-migratie. Deze regio’s kunnen hiervan melding doen bij het ministerie, eventueel met ondersteuning van programma OPEN. Voor regionale coalities die de oorspronkelijke deadline al hadden gehaald geldt overigens dat die prestatie blijft staan.  
  • De resultaat- en toetsingsbeschrijvingen van module 3,4 en 5 zijn aangepast.
    De toetsing is nu een verslag van de uitgevoerde activiteiten geworden. Voor het opdoen van praktijkervaring met een PGO is een gebruikerstest voldoende; de gegevensuitwisseling hoeft niet per se (volledig) gelukt te zijn. Het ministerie reageert met deze aanpassing op opgedane ervaringen in de praktijk waarbij gegevensuitwisseling met PGO’s niet altijd haalbaar bleek. De controle op de technische werking van de PGO-koppeling met de verschillende huisartseninformatiesystemen zal bij de HIS-leveranciers plaatsvinden 

Afronding programma OPEN

Programma OPEN stopt op 31 december van dit jaar. Wel blijven we nog een tijdje ‘in de lucht’ om de regionale coalities te ondersteunen met de administratieve afhandeling van de subsidieverantwoording en eventuele andere afrondende werkzaamheden. Stichting LEGIO gaat na 31 december verder. In de nieuwe beleidsregel is ruimte opgenomen voor een DVZA-regeling. Stichting LEGIO gaat de technische en financiële aspecten van de DVZA-problematiek onderzoeken en zal oplossingen aandragen.  

 

Nederlander vaker online voor medische zaken

Medische zaken worden vaker online geregeld

Op nu.nl is een leuk artikel verschenen waaruit blijkt dat Nederlanders steeds vaker hun medische zaken online regelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het maken van een afspraak bij de huisarts of specialist. 

Online inzage van het medisch dossier bij huisartsen wordt nog eens specifiek uitgelicht: “Steeds meer huisartsen laten mensen online hun medische gegevens inzien. Het aandeel is bijna verdubbeld: 42 procent in 2019, tegenover 79 procent in 2021. Ongeveer de helft van de huisartsen meet de bloeddruk van mensen op afstand.”

Lees het hele artikel op nu.nl

Online inzage: wat werkt voor wie?

Om positieve effecten van online inzage te kunnen ervaren, moeten patiënten er gemakkelijk gebruik van kunnen maken. Wat is er nodig voor optimaal gebruik van online inzage? Tot welke veranderingen kan dit leiden in de huisartsenpraktijk?

Continue reading

Huisartsen, regionale coalities en OPEN werken samen aan nieuwe fase in online inzage

Huisartsen, regionale coalities en OPEN werken samen aan nieuwe fase in online inzage

OPEN helpt huisartsen bij online inzage voor patiënten. Dit betekent dat iedere patiënt die dat wil, online zijn/haar medische gegevens kan bekijken. Bijvoorbeeld het advies van de huisarts, uitslag van bloedonderzoek en de medicijnen die hij of zij gebruikt. Online inzage via een portaal op de website of app van de huisartsenpraktijk gaat al goed. Nu werken we hard om die inzage ook te realiseren via een door de patiënt gekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De huisartsenpraktijken zijn inmiddels bijna allemaal vindbaar via een PGO en het duurt niet lang meer voordat bij al die huisartsen ook daadwerkelijk gegevens kunnen worden verzameld.  

Al 1,3 miljoen Nederlanders bekeken sinds 1 juli 2020 online hun medische gegevens bij de huisarts. Steeds meer patiënten weten hun weg te vinden binnen het online portaal van hun eigen huisarts, waardoor het zorgaanbod beter en efficiënter wordt. Een patiënt kan bijvoorbeeld een afspraak met de arts beter voorbereiden en na afloop een gespreksverslag teruglezen. Nieuw is dat veel huisartsen vanaf september 2021 beschikken over een PGO-aansluiting op hun huisartsinformatiesysteem (HIS). Een PGO-aansluiting zorgt ervoor dat patiënten hun huisarts binnen een PGO kunnen vinden en de eigen gezondheidsgegevens kunnen toevoegen aan hun PGO. In de PGO kunnen patiënten ook de medische gegevens van andere zorgverleners die een PGO-aansluiting hebben inzien, beheren en delen.    

Waar staan we?  
Er is weer een mooie stap gezet. Dit jaar waren de huisartsen al druk met COVID en daarnaast werkten zij mee om de PGO-aansluiting te realiseren. Alle partijen in de huisartsensector werkten samen om de hiervoor benodigde techniek en administratie op orde te krijgen. Eén van de stappen daarbij is een aansluiting op de MedMij-Zorgaanbiederslijst (ZAL). Het aantal aansluitingen op deze lijst steeg de afgelopen weken fors. De huisartsenzorg loopt hierin voorop. Op dit moment heeft 89% van de huisartsenpraktijken die betrokken zijn bij het OPEN-programma deze aansluiting gerealiseerd. Dit is een voorlopig percentage, omdat de aanmeldingen nog steeds binnenkomen. De verwachting is dat de beoogde 95% aansluitingen op de ZAL binnenkort behaald wordt. Ondanks dat inmiddels bijna alle huisartsen zijn aangesloten, blijkt dat het daadwerkelijk ophalen van gegevens met een PGO nog niet altijd vlekkeloos verloopt. Deze technische en administratieve problemen zijn bij het testen van de verschillende combinaties tussen huisartsinformatiesystemen en PGO’s in de praktijk aan het licht gekomen. Alle betrokken partijen zetten zich maximaal in om ervoor te zorgen dat deze problemen worden opgelost.  

Samen met huisartsen, regionale coalities, leveranciers, patiënten en MedMij gaat OPEN door met het opdoen van (gebruikers)ervaring om zo alle issues naar boven te halen en mee te werken aan verbeteringen van de gegevensuitwisseling met PGO’s. Inzage van gegevens via een PGO is nieuw. Daardoor komen voor het eerst vragen naar voren zoals: Werkt het zoals we verwacht hadden? Hoe ervaren de huisartspraktijk en de patiënt het gebruik van een PGO? Hoe wordt het gebruikt in het zorgproces? Het beantwoorden van deze vragen pakken we samen met alle partners op. 

Hoe nu verder?
We blijven onverminderd doorwerken aan onze gezamenlijke ambitie om stap voor stap  alle inwoners van Nederland die dat willen, ook via een zelfgekozen PGO, online toegang  te geven tot hun medische dossier bij de huisarts.

We begeleiden de regionale coalities in hun ondersteuning aan huisartsen en zorgen ervoor dat de ervaringen over wat er goed gaat rondom inzage via PGO’s, welke issues zij tegenkomen en hoe zij die oplossen, tussenregio’s en met huisartsen gedeeld worden.