Alle veelgestelde vragen

Stichting LEGIO heeft overeenkomsten gesloten met HIS-leveranciers. Bekijk in deze faq met welke HISsen en portalen u aan OPEN voldoet.
U kunt er in uitzonderingsgevallen voor kiezen om informatie technisch af te schermen voor de patiënt of de wettelijk vertegenwoordiger.
Als u verwacht dat uw patiënt nadelige gevolgen ondervindt van online inzage, kunt u in overleg met de patiënt kiezen om deze (tijdelijk) stop te zetten en te vervangen door inzage op de praktijk.
Uw patiënten hebben recht op een correctie van feitelijke onjuistheden in het dossier. Hoe hier mee om te gaan, staat beschreven in de KNMG richtlijn Omgaan met medische gegevens.
Moeten patiënten toestemming geven voor het delen van data met de regionale coalitie en OPEN?
De gegevens die u deelt met uw regionale coalitie in het teken van het OPEN-programma, worden (geanonimiseerd) gedeeld met enkele betrokken partijen.
De gegevens in de nulmeting en de kwartaalrapportages gebruikt het OPEN-team om u zo goed mogelijk te ondersteunen.
Het invullen van de nulmeting en kwartaalrapportages is noodzakelijk voor de subsidieaanvraag en het bepalen van de uitgangssituatie en de voortgang van uw regionale coalitie.
Om aan de OPEN-voorwaarden te voldoen moet uw HIS altijd gegevens kunnen ontsluiten naar een PGO. U kunt ervoor kiezen om uw patiënten ook online toegang te geven via een patiëntenportaal.
Als deelnemer aan OPEN hebt u verschillende mogelijkheden om de online inzage aan uw patiënten aan te bieden.
Het belangrijkste verschil tussen een patiëntenportaal en PGO zit hem in het feit dat de zorgverlener het patiëntenportaal kiest en patiënten zelf het PGO kiezen.
Ja, huisartsen die deelnemen aan OPEN voldoen aan de afspraken die huisartsenverenigingen InEen, LHV en NHG hebben gemaakt voor een praktische invulling van de Wabvpz.
Een HIS-leverancier mag geen extra kosten in rekening brengen voor het ontwikkelen en beschikbaar stellen van de extra functionaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van OPEN.
Om aan de wet te voldoen, is het niet noodzakelijk om deel te nemen aan OPEN. Met OPEN kunt u er echter wel op vertrouwen dat u voldoet aan de wet.
De maximale uurtarieven die u kunt gebruiken in de subsidieaanvraag vindt u in de Handleiding Overheidstarieven 2019.
Nee, de Beleidsregel VIPP OPEN laat deze mogelijkheid niet toe.
Nee, de deadline voor de subsidieaanvraag is niet verschoven.
Nee, het volgen van de e-learning is niet verplicht.
De exacte toetsing is afhankelijk van de modules die u heeft gekozen.
Om regionale coalities en huisartsen de flexibiliteit te bieden in te spelen op de regionale en lokale situatie, is alleen de basismodule 1 verplicht.
De functionaliteiten die nodig zijn om te voldoen aan module 4 (het uitwisselen van zelfmeetgegevens), zijn uiterlijk 31 december 2020 beschikbaar.
Dit is aan de PGO-leveranciers. eDiensten die in PGO’s komen, moeten wel voldoen aan de informatiestandaarden van MedMij.
De eisen waaraan HIS-leveranciers moeten voldoen, kunt u terugvinden in de OPEN ICT-basiseisen en het Handboek Toetsingprocedure. In het contract staan dezelfde eisen.
Deze informatie is niet correct. De informatiebouwstenen worden niet door VZVZ gebouwd.
Nee, voor het gebundeld aanbieden van vragen vanuit de huisartsenzorg is Stichting LEGIO is opgericht. Individuele vragen kunt u stellen aan de HIS-leveranciers in uw regio.
Ja, via OPEN krijgt u tips en de geleerde lessen van huisartsenpraktijken die al ervaring hebben met het aanpassen van de werkprocessen om online inzage mogelijk te maken.
Ja, u kunt de e-learning van module 1 bekijken voor u hem deelt met de huisartsen en praktijkmedewerkers in uw regio.
Binnen het OPEN-programma kan elke regionale coalitie zelf kiezen met welke ambitie wordt deelgenomen en voor welke modules uit het OPEN-programma wordt gekozen.
OPEN vindt het belangrijk om aan te sluiten bij de regionale context en werkt daarom samen met huisartsenorganisaties die zich verenigen in een regionale coalitie.
Huisartsen die aangesloten zijn bij een regionale coalitie declareren tussen 2020 en 2022 eenmalig € 2,83 per ingeschreven patiënt en gemoedsbezwaarde.
Dat is nodig om regionale samenwerking te bevorderen en goed aan te sluiten op de regionale wensen en behoeften van alle in de regio werkzame huisartsen.
Nee, die kan de patiënt niet inzien. U hoeft dus niets met terugwerkende kracht aan te passen.
OPEN neemt, samen met de regionale coalities en ICT-leveranciers, de huisarts zoveel mogelijk werk uit handen. Van de huisarts vragen wij een tijdsinvestering.
Ook huisartsenpraktijken die (nog) niet zijn aangesloten bij een huisartsenorganisatie kunnen meedoen met OPEN. Meld u hiervoor bij de regionale coalitie in uw regio.
Mensen maken vooral gebruik van online inzage als ze ervaren wat voor hen de toegevoegde waarde is. Vanuit deze gedachte heeft OPEN drie ontwikkelvragen geformuleerd.
De penvoerder van een regionale coalitie kan een projectleider aanstellen uit het eigen netwerk of inhuren via een externe organisatie.
Voor de online inzage van huisarts aan patiënt is een budget van 75 miljoen euro van het ministerie van VWS beschikbaar. Bekijk hier de verdeling.
Alleen de gegevens van de huisartsenpost (HAP) in het HIS van de huisarts zijn online zichtbaar. OPEN richt zich niet op het ontsluiten van gegevens uit de systemen op de HAP.
De OPEN ICT-basiseisen vereisen veilige online inzage voor iedereen in Nederland. Voor kinderen jonger dan 16 jaar is dat nog niet goed mogelijk. Daarom geldt voor hen voorlopig een uitzondering.
OPEN stelt geen aanvullende technische eisen aan keteninformatiesystemen.
OPEN helpt huisartsen bij het realiseren van de online inzage van medische gegevens aan patiënten. Het is aan de patiënt of dit via een PGO gebeurt.
De patiënt kiest zelf welke persoonlijke gezondheidsomgeving hij/zij gebruikt.
OPEN verstrekt begrijpelijke materialen om patiënten te informeren over online inzage.
ICT-leveranciers krijgen via Stichting LEGIO een tegemoetkoming in de financiering voor het aanpassen van het HIS.
Huisartsenpraktijken volgen de scholing die de regionale coalitie aanbiedt. De regionale coalities maken gebruik van de materialen die OPEN ontwikkelt.
Voor de online inzage van medische gegevens aan patiënten volgt OPEN de richtlijn Online Inzage in het H-EPD door patiënt.
De ervaring in andere landen leert dat openheid de patiënt juist vertrouwen geeft. Al is het in het begin even zoeken naar de juiste formulering.
De lokale regionale huisartsenorganisaties nemen het initiatief.
De Patiëntenfederatie Nederland en het Nederlands Huisartsen Genootschap hebben gekozen voor online inzage in de belangrijkste informatie voor de actuele zorg.
Dit is een actueel thema dat ook het ministerie van VWS heeft bereikt. Er loopt hier een onderzoek naar.
Het is niet verplicht om de manier van registreren aan te passen. Het kan voordelen bieden om de P-regel zo op te schrijven dat uw patiënten het beter begrijpen.
Als uw huisartsenpraktijk meedoet aan OPEN, moet u voldoen aan de OPEN-voorwaarden. Zo moet u de werkwijze aanpassen, patiënten informeren en geaccrediteerde scholing volgen.
Het OPEN-programma ontwikkelt diverse middelen die de huisarts kan gebruiken in de spreek- en wachtkamer.
OPEN is een programma van LHV, NHG en InEen en heeft geen relatie met het Landelijk Schakelpunt van VZVZ.
Een regionale coalitie vertegenwoordigt en helpt huisartsenpraktijken bij het veilig online delen van medische gegevens met patiënten.
Tijdens de looptijd van het OPEN-programma onderzoeken we de kosten en de (maatschappelijke) opbrengsten van online inzage.
OPEN heeft de ambitie dat alle Nederlandse huisartsen medio 2020 hun patiënten online inzage kunnen bieden in hun medische gegevens.
Het programma OPEN ondersteunt huisartsen en, waar mogelijk, andere zorgverleners uit de eerstelijns ketenzorg bij het veilig online delen van medische gegevens met patiënten.